KORRALDAJALE > Ruumide kasutamise üldtingimused

Paide kino kava e-mailile

Paide kino kava e-mailile

TOITLUSTUSE KORRALDUS  PAIDE KULTUURIKESKUSES
Paide Kultuurikeskuses toimuvatel üritustel  toitlustamise ainuõigus on  maja kohvikupidajal -   Catering Service OÜ
Kontakt toitlustuse tellimiseks: http://paidekultuurikeskus.ee/?c=kohvik&l=et  

            


PAIDE KULTUURIKESKUS RUUMIDE KASUTAMISE ÜLDTINGIMUSED

 

1.         Üldtingimustes kasutatavad mõisted

1.1. „ruumide valdaja – edaspidi valdaja“ – Paide Kultuurikeskus

1.2.  „ruumide valdaja esindaja – edaspidi valdaja esindaja“ – ruumide kasutamise lepingus nimetatud füüsiline isik, kellele edastatakse ruumide kasutamise lepingus ja üldtingimustes nimetatud teated jm. Valdaja esindajateks ürituse ettevalmistuse, toimumise ja mahavõtu ajal on ka Paide Kultuurikeskuse töötajad, kes pakuvad tehnilist tuge ja/või teenust ja on ruumide valdaja poolt korraldamisega seotud. Vastavad isikud tutvustatakse ruumide kasutaja esindajale tema saabumisel ürituse ettevalmistusele või teatatakse nimed ja kontaktid hiljemalt üritusele eelneval tööpäeval. 

1.3. „ruumide kasutaja“ – isik, kellega sõlmitakse ruumide kasutamise leping.

1.4. „ruumide kasutaja esindaja – edaspidi kasutaja esindaja“ – ruumide kasutamise lepingus nimetatud füüsiline isik, kellele edastatakse ruumide kasutamise lepingus ja üldtingimustes nimetatud teated jm ning kes viibib üritusel. Kasutaja esindajal on õigus teha ruumide kasutaja nimel kõiki ruumide kasutamise lepingus ning üldtingimustes nimetatud tehinguid ja toiminguid.

1.5. "ruumide kasutaja töötaja ja koostööpartner" - Isik, kelle on "ruumide kasutaja" kaasanud oma ürituse korraldus- ja tehnilisse toimkonda ja kelle informeerimise, tööohutusalase tegevuse, korra ja puhtuse nõuete järgimise eest vastutab ruumide kasutaja.

1.6. „ruumid“ –valdaja poolt kasutajale ürituse toimumise ajaks ajutiseks kasutamiseks antavad ruumid ja abiruumid, mis on loetletud ruumide kasutamise lepingus. Ruumide kasutaja on enne lepingu allkirjastamist tutvunud ruumide suuruse, istekohtade  arvuga nii teatristiilis, kui laudade taga, toolide ja laudade arvu ja  paigutuse võimalustega. 

1.7. „Ruumide kasutamise leping – edaspidi leping“ – valdaja ja ruumide kasutaja vahel sõlmitav leping ruumide kasutamiseks ja teenuse osutamiseks, mille lahutamatuks osaks on käesolevad üldtingimused.

1.8. „tasu“ – ruumide kasutaja poolt temale osutatud teenuste, ruumide ning inventari rendi eest valdajale makstav raha. Tasu sisaldab käibemaksu 20%.

1.9. „teenus“ – valdaja poolt ruumide kasutajale ruumide kasutada andmine jm valdaja poolt osutatavad lepingus ja käesolevates üldtingimustes nimetatud teenused.

1.10. „üritus“ – ruumide kasutaja poolt ruumides korraldatav üritus, mis on täpsustatud lepingus.

 

2. Valdaja õigused ja kohustused

Valdaja kohustub:

2.1. andma ruumid lepingus kokkulepitud ajal ruumide kasutajale üle. Ruumid antakse kasutajale üle ürituse läbiviimiseks sobivas seisundis (koristatud ja paigutatud on kokkulepitud inventar).

2.2. tutvustama enne ürituse algust kasutaja esindajale ruume, samuti hädaolukorras väljapääsemise erinevaid võimalusi.

2.3. osutama ruumide kasutajale lepingus kokkulepitud teenuseid ja tagama selleks vajaliku personali olemasolu.

Valdajal on õigus:  

2.4. kontrollida ruumide kasutaja poolt ruumide kasutamise sihipärasust ja kasutusajast kinnipidamist.

2.5. valdaja ei vastuta ruumides olevate ruumide kasutaja asjade säilimise eest.

2.6. nõuda ruumide kasutajalt kompensatsiooni vastavalt valdajaga kooskõlastamata saaliplaaniga piletimüügist tulenevatele probleemidele.

 

3. Ruumide kasutaja õigused ja kohustused

Ruumide kasutaja kohustub:

3.1. kasutama ruume heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt.

3.2. hoidma ruume, ka üldkasutatavaid ruume ja nendes olevat sisustust korras ja puhtana.

3.3. kindlustama ürituse toimumise ajal ning vahetult enne ja pärast üritust korra ruumides ning mitte häirima valdajat ja kolmandaid isikuid.

3.4. vastutama ürituse seaduslikkuse eest.

3.5. teatama ruumide valdajale hiljemalt 5 tööpäeva enne ruumide kasutamist ruumide kasutuse täpne ajakava (ettevalmitusaeg, proovid, ürituse ajakava, lõpetamise ja mahavõtu aeg).

3.6. teavitama valdajat viivitamatult ruumide ja nendes oleva sisustuse olulisest kahjustumisest, ruumide valdus- või kasutusõiguse rikkumisest või piiramisest kolmandate isikute poolt jm, võttes vajadusel koheselt tarvitusele abinõud edasiste kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks.

3.7 kasutama reklaamide ja inventari paigaldamiseks vahendeid, mis ei riku viimistlust ja pindu. Enne reklaamide ja inventari paigaldamist teavitama sellest valdaja esindajat

3.8. märkima ürituse reklaamides ja kavalehtedele ruumide kasutaja nime ja kontaktandmed.

3.9. mitte avama piletimüüki enne, kui on sõlmitud valdajaga leping.

3.10. informeerima ruumide valdajat korraldatavast piletimüügist juhul, kui piletid pole müüki pandud valdaja piletikeskusest.

3.11. mitte andma ruume omakorda allkasutusse.

3.12. autoriõigusega kaitstud teoste esitamisel tasuma Eesti Autorite Ühingule litsentsitasu.

3.13. vabastama ja andma ruumid lepingus kokkulepitud ajal ja nende sihtotstarbelisele kasutamisele vastavas seisundis valdajale üle. Ürituse lõppemisel vaatavad valdaja esindaja ja kasutaja esindaja ühiselt ruumid üle.

3.14. välja vedama oma tegevusest tulenevat suuremahulise prügi omal kulul. Suuremahulise prügi all mõistetakse valdaja poolt väljapandud prügikastidesse mitte mahtuvat prügi, taarat ja pakkematerjale.

3.15. tagama vastavuses õigusaktidega avaliku korra ja Paide Kultuurikeskuse sisekorraeeskirjadest kinnipidamise. Nimetatud sätetest kinnipidamist on ruumide kasutaja kohustatud nõudma ka oma töötajatelt, koostööpartneritelt ja külalistelt;

3.16. ruumidest lahkumisel pikemale pausile ja ürituse lõppemisel sulgema aknad  ning uksed, kustutama tuled ja eemaldama vooluvõrgust elektriseadmed. 

3.17. teavitama valdaja esindajat ürituse lõppemisest  ja ruumide          vabastamisest ning tooma vajadusel infolauda ruumide võtmed.

3.18. hüvitama valdajale ruumis ja nendes oleva sisustuse ning muude asjade kahjustamise või hävitamisega tekitatud kahju hiljemalt 5 päeva jooksul alates vastava kirjaliku nõude saamisest.

Ruumide kasutajal on õigus:

3.19. kasutada ürituse läbiviimisel tehnikat ja muud inventari  vastavalt eelnevale kokkuleppele.

3.20. kasutada ürituse läbiviimisel lahtist tuld ja/või pürotehnikat ainult valdaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

3.21. Ruumide kasutajal on Paide Kultuurikeskuse tehnilistesse ruumidesse sisenemiseks vajalik valdaja esindaja luba.

3.22. Ruumide kasutaja, tema töötajad ja koostööpartnerid võivad Paide Kultuurikeskuse  heli-, valgus-ja lavatehnilise seadmeid kasutada peale valdaja esindajalt juhiste saamist ja kasutusomaduste kirjeldamist. Ruumide kasutaja vastutab ohutuse ja seadmete rikete eest eelkirjeldatud nõude järgimata jätmisel. 

3.22.1. Laval võib iseseisvalt tööle lülitada vaid valguse.

 

4. Tasumine

4.1. Tasu suurus ja tasumise kord määratakse kindlaks klendi poolt kinnituse saanud hinnapakkumises või  lepingus . Tasu sisaldab käibemaksu 20%.

4.2. Ruumide valdaja võib nõuda ettemaksu  kuni 50% broneeringu kinnitamiseks ja kogu tasu täies ulatuses maksmist hiljemalt 7 päeva enne ürituse toimumist.

4.3. Paide Kultuurikeskuse ruumide, tehnika ja inventari rendi ja teenuste hinnakiri on avaldatud kodulehel www.paidekultuurikeskus.ee. Hinnakirjaga saab tutvuda ka Paide Kultuurikeskuses kohapeal. 

4.4. Ruumide kasutaja maksab tasu alates ettevalmistusele saabumisest kuni ürituse tegeliku lõppemiseni, kuid mitte vähem, kui lepingus sätestatud ajavahemiku eest. Üritus loetakse lõppenuks, kui kõik üritusel osalenud isikud ja ruumide kasutaja töötajad ja koostööpartnerid on ruumidest lahkunud.

4.5. Ruumide kasutusaja pikenemisel ja ürituse käigus lepingus märkimata tehnika inventari rendi ja lisateenuste tellimisel saadab Paide Kultuurikeskuse üritusele järgneva 7 tööpäeva jooksul lisaarve.

4.6. Valdajale masktava tasu arveid väljastab Paide Linnavalitsuse Finantsosakond. Tasu saab maksta ka Paide Kultuurikeskuse kassasse. 

4.7. Tasu maksmisega viivitamisel kohaldatakse viivist 0,1% õigeaegselt tasumata summalt päevas. Viivist arvestatakse päevast, mil ruumide kasutaja pidi teostama makse kuni makse laekumise päevani valdajale.

 

5. Heakorra ja tööohutuse nõuded ruumide kasutajale, tema töötajatele ja koostööpartneritele

5.1.Osapooled juhinduvad ühistegevuses "Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest" ning sellega seonduvate õigusaktide nõuetest, tule- ja elektriohutuse nõuetest ja käesolevast dokumendist. Valdaja esindaja on kohustatud teavitama ruumide kasutajat kõikidest erilistest ohuallikatest, mis võivad ruumides esineda ja esitama neile vajadusel (ruumide kasutaja kirjalikul soovil) ohutusjuhendid. 

5.2. Ruumide kasutaja  garanteerib, et tema töötajad on töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendatud ja  ei luba tööle asuda töötajal, kellel puuduvad vajalikud erialased teadmised ja oskused ning tööohutusnõuete alased teadmised. Enne alustamist on ruumide kasutaja või tema esindaja kohustatud välja selgitama ühistegevuses tekkida võivad ohud ja võtma tarvitusele abinõud nende vältimiseks. Tööde eripärale ettenähtud isikukaitsevahendite kasutamise eest vastutab ruumide kasutaja. Tööde teostamisel võidakse vajaduse korral täiendavalt koostada tööde teostamise tööohutusplaan.

5.3.      Ruumide kasutaja esindaja vastutab oma töötajate ja koostööpartnerite,  töö teostamisel kehtiva korra ja tööohutuse nõuete järgimise eest. Nõuded loetletud allpool. Ruumide kasutaja tagab oma töötajate ja koostööpartnerite töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Nõuete eiramisest tingitud tööõnnetuse korral Paide Kultuurikeskuse hoones ja territooriumil vastutab ruumide kasutaja täies ulatuses.

5.4.      Hoones liikudes tuleb jälgida kõiki ohutusnõudeid ja  piiranguid.

5.5.      Ruumide kasutaja, tema töötajad, koostööpartnerid võivad liikuda ainult vastavate tööde teostamiseks vajalikes piirkondades. Töökohustustega mitte seotud piirkondades liikumine on keelatud. 

5.6.      Õnnetusest või võimalikust ohuolukorrast tuleb kiiresti teatada valdaja esindajale. Kahju tekitaja ei tohi ilma sellest teatamata lahkuda Paide Kultuurikeskusest. Ruumide kasutaja esindaja on kohustatud õnnetusjuhtumit või ohuallikat märgates sellest koheselt teatama valdaja esindajale.

  • Kirjalikult tehakse lühikirjeldus, milles sisaldub õnnetuse või ohuolukorra kirjeldus, juhtumi aeg, tunnistajad, jm. Teade toimetatakse Paide Kultuurikeskuse kontorisse ja Paide Kultuurikeskuse esindaja edastab selle ruumide kasutajale.
  • Kahju tekitaja ei tohi ilma sellest teatamata lahkuda Paide Kultuurikeskusest.

Paide Kultuurikeskusel on õigus nõuda tekitatud  kahju ka tagantjärele tõestades selle tekitaja. Paide Kultuurikeskus ei vastuta kahju eest, mille kohta ei ole tehtud kirjeldust ning põhjustaja on juhtumi järel lahkunud Paide Kultuurikeskuse territooriumilt.

5.7.      Ruumide kasutaja esindaja, töötajate ja koostööpartenrite poolt alkoholi ning muude     narkootiliste ainete kaasatoomine ja alkoholi- ja narkootilise  aine joobes või joobe jääknähtudega hoones viibimine on keelatud.

5.8.      Suitsetamine  on hoones  rangelt  keelatud. Suitsetada võib ainult tähistatud suitsetamiskohas. E-sigareti kasutamise kohta kehtivad samad reeglid mis tavalise sigareti kohta.

5.9       Keemiliste ainete kasutamise ja käitlemise ja võimalike kahjude eest vastutab Ruumide kasutaja. 

 

6. Ruumide kasutaja tuleohutus, tuletööd ja tegutsemine tulekahju korral

6.1. Töövõtja töötajad on kohustatud järgima Eesti Vabariigis kehtivat seadusandlust ja selles sätestatud tuleohutuse ja tuletööde teostamise ohutusnõudeid.

6.2. Tulekahju korral helistada päästeameti telefonile: 112. Paide Kultuurikeskuse infolauas asub telefon, mille kaudu tuleb vajaduse korral edastada häire. 

6.3. Hoones olevaid tulekustuteid tohib kasutada ainult tulekahju korral.

6.4. Ruumide kasutaja poolsel tuletööde teostajal peab olema kirjalik tuletöö luba kus on määratud tuletööde tingimused.

6.5.  ATS (Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteemi) häire korral alustama evakueerimist, suundudes lähima ohutu väljapääsu poole. Kogunemiskoht on Paide Kultuurikeskuse parklas, kaupluse Selver poolne osa;

6.6. Ligipääsu evakuatsiooniväljapääsudele, elektrikilpidele, lülititele ja tuletõrjevahenditele ei tohi ummistada, need peavad alati ja igas olukorras jääma takistusteta.

 

 

7. Ruumide kasutamise lepingust taganemine

7.1. Ruumide kasutajal on igal ajal enne Ruumide kasutamist õigust Ruumide kasutamise lepingust taganeda, teavitades sellest Ruumide valdajat kirjalikult. Taganemisel rakendatakse leppetrahvi vastavalt lepingule.

7.2. Ruumide valdajal on õigus Ruumide kasutamise lepingust taganeda, kui:

7.2.1. Ruumide kasutaja ei täida käesolevate Üldtingimuste p 4.1. ja p 4.2;

 

 

8.         Pretensioonid

8.1. Ruumide kasutaja pretensioonid valdajale tuleb esitada kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

8.2. Valdaja pretensioonid ruumide kasutajale tuleb esitada kirjalikult viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast ürituse toimumist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

8.4. Ruumide kasutaja vastutab kahju eest, mis on tekitatud Ürituse ajal ja sellega seoses Ruumide valdajale või kolmandale isikule. Ruumide kasutaja vabaneb vastutusest vaid juhul, kui kahju on põhjustatud valdaja süülise teoga.

 

                                                                                   

 

otsi

Postrid

2252.t2.jpg

2244.t2.jpg

2240.t2.jpg

2241.t2.jpg

2243.t2.jpg

2242.t2.jpg

2239.t2.jpg

2229.t2.jpg

2223.t2.jpg

2219.t2.jpg

2215.t2.jpg

2202.t2.jpg

2201.t2.jpg

2216.t2.jpg

2206.t2.jpg

2200.t2.jpg

2199.t2.jpg

2197.t2.jpg

2196.t2.jpg

2198.t2.jpg

2193.t2.jpg

2182.t2.jpg

2187.t2.jpg

2184.t2.jpg

2186.t2.jpg

2183.t2.jpg

2180.t2.jpg

2181.t2.jpg

2148.t2.jpg

2156.t2.jpg

2152.t2.jpg

2153.t2.jpg

2154.t2.jpg

2150.t2.jpg

2145.t2.jpg

2144.t2.jpg

2141.t2.jpg

2136.t2.jpg

2137.t2.jpg

2131.t2.jpg

2130.t2.jpg

2117.t2.jpg

2112.t2.jpg

2113.t2.jpg

2110.t2.jpg

2111.t2.jpg

2109.t2.jpg

2108.t2.jpg

2103.t2.jpg

2102.t2.jpg

2083.t2.jpg

2079.t2.jpg

2072.t2.jpg

2070.t2.jpg

2069.t2.jpg

2068.t2.jpg

2064.t2.jpg

2066.t2.jpg

2065.t2.jpg

2058.t2.jpg

2062.t2.jpg

2057.t2.jpg

2049.t2.jpg

2047.t2.jpg

2046.t2.jpg

2045.t2.jpg

2042.t2.jpg

2040.t2.jpg

2038.t2.jpg

2039.t2.jpg

2021.t2.jpg

2022.t2.jpg

2023.t2.jpg

2013.t2.jpg

2014.t2.jpg

2016.t2.jpg

2015.t2.jpg

2017.t2.jpg

2020.t2.jpg

2019.t2.jpg

2018.t2.jpg

2012.t2.jpg

1895.t2.jpg

2002.t2.jpg

2008.t2.jpg

2005.t2.jpg

1999.t2.jpg

1984.t2.jpg

1982.t2.jpg

1981.t2.jpg

1980.t2.jpg

1977.t2.jpg

1976.t2.jpg

1975.t2.jpg

1969.t2.jpg

1968.t2.jpg

1958.t2.jpg

1963.t2.jpg

1964.t2.jpg

1967.t2.jpg

1966.t2.jpg

1965.t2.jpg

1962.t2.jpg

1961.t2.jpg

1960.t2.jpg

1959.t2.jpg

1957.t2.jpg

1953.t2.jpg

1942.t2.jpg

1941.t2.jpg

1940.t2.jpg

1939.t2.jpg

1938.t2.jpg

1931.t2.jpg

1928.t2.jpg

1930.t2.jpg

1927.t2.jpg

1923.t2.jpg

1924.t2.jpg

1916.t2.jpg

1914.t2.jpg

1915.t2.jpg

1907.t2.jpg

1913.t2.jpg

1912.t2.jpg

1911.t2.jpg

1910.t2.jpg

1909.t2.jpg

1908.t2.jpg

1906.t2.jpg

1903.t2.jpg

1904.t2.jpg

1902.t2.jpg

1901.t2.jpg

1899.t2.jpg

1900.t2.jpg

1898.t2.jpg

1897.t2.jpg

1891.t2.jpg

1892.t2.jpg

1885.t2.jpg

1886.t2.jpg

1887.t2.jpg

1884.t2.jpg

1883.t2.jpg

1882.t2.jpg

1881.t2.jpg

1880.t2.jpg

1873.t2.jpg

1871.t2.jpg

1867.t2.jpg

1870.t2.jpg

1868.t2.jpg

1869.t2.jpg

1859.t2.jpg

1863.t2.jpg

1851.t2.jpg

1861.t2.jpg

1860.t2.jpg

1858.t2.jpg

1857.t2.jpg

1856.t2.jpg

1855.t2.jpg

1854.t2.jpg

1853.t2.jpg

1852.t2.jpg

1850.t2.jpg

1849.t2.jpg

1848.t2.jpg

1842.t2.jpg

1831.t2.jpg

1832.t2.jpg

1833.t2.jpg

1828.t2.jpg

1826.t2.jpg

1827.t2.jpg

1825.t2.jpg

1824.t2.jpg

1823.t2.jpg

1818.t2.jpg

1820.t2.jpg

1819.t2.jpg

1798.t2.jpg

1797.t2.jpg

1794.t2.jpg

1793.t2.jpg

1784.t2.jpg

1783.t2.jpg

1782.t2.jpg

1781.t2.jpg

1780.t2.jpg

1779.t2.jpg

1778.t2.jpg

1776.t2.jpg

1777.t2.jpg

1774.t2.jpg

1773.t2.jpg

1772.t2.jpg

1770.t2.jpg

1762.t2.jpg

1761.t2.jpg

1759.t2.jpg

1758.t2.jpg

1757.t2.jpg

1751.t2.jpg

1756.t2.jpg

1755.t2.jpg

1754.t2.jpg

1753.t2.jpg

1752.t2.jpg

1748.t2.jpg

1749.t2.jpg

1746.t2.jpg

1745.t2.jpg

1730.t2.jpg

1727.t2.jpg

1726.t2.jpg

1715.t2.jpg

1716.t2.jpg

1712.t2.jpg

1711.t2.jpg

1708.t2.jpg

1709.t2.jpg

1707.t2.jpg

1705.t2.jpg

1706.t2.jpg

1701.t2.jpg

1700.t2.jpg

1703.t2.jpg

1702.t2.jpg

1699.t2.jpg

1697.t2.jpg

1696.t2.jpg

1695.t2.jpg

1694.t2.jpg

1691.t2.jpg

1682.t2.jpg

1681.t2.jpg

1679.t2.jpg

1680.t2.jpg

1677.t2.jpg

1671.t2.jpg

1663.t2.jpg

1665.t2.jpg

1664.t2.jpg

1658.t2.jpg

1659.t2.jpg

1657.t2.jpg

1656.t2.jpg

1655.t2.jpg

1653.t2.jpg

1654.t2.jpg

1652.t2.jpg

1651.t2.jpg

1650.t2.jpg

1649.t2.jpg

1647.t2.jpg

1646.t2.jpg

1645.t2.jpg

1644.t2.jpg

1643.t2.jpg

1642.t2.jpg

1637.t2.jpg

1632.t2.jpg

1633.t2.jpg

1621.t2.jpg

1614.t2.jpg

1613.t2.jpg

1604.t2.jpg

1612.t2.jpg

1611.t2.jpg

1610.t2.jpg

1609.t2.jpg

1608.t2.jpg

1607.t2.jpg

1606.t2.jpg

1605.t2.jpg

1595.t2.jpg

1593.t2.jpg

1591.t2.jpg

1590.t2.jpg

1583.t2.jpg

1585.t2.jpg

1584.t2.jpg

1577.t2.jpg

1567.t2.jpg

1575.t2.jpg

1581.t2.jpg

1580.t2.jpg

1578.t2.jpg

1576.t2.jpg

1574.t2.jpg

1572.t2.jpg

1570.t2.jpg

1569.t2.jpg

1568.t2.jpg

1192.t2.jpg

1557.t2.jpg

1561.t2.jpg

1559.t2.jpg

1558.t2.jpg

1541.t2.jpg

1542.t2.jpg

1544.t2.jpg

1537.t2.jpg

1538.t2.jpg

1534.t2.jpg

1533.t2.jpg

1532.t2.jpg

1530.t2.jpg

1531.t2.jpg

1529.t2.jpg

1528.t2.jpg

1525.t2.jpg

1524.t2.jpg

1523.t2.jpg

1522.t2.jpg

1521.t2.jpg

1520.t2.jpg

1519.t2.jpg

1518.t2.jpg

1516.t2.jpg

1515.t2.jpg

1510.t2.jpg

1512.t2.jpg

1508.t2.jpg

1507.t2.jpg

1504.t2.jpg

1500.t2.jpg

1499.t2.jpg

1498.t2.jpg

1497.t2.jpg

1496.t2.jpg

1252.t2.jpg

1495.t2.jpg

1492.t2.jpg

1476.t2.jpg

1475.t2.jpg

1470.t2.jpg

1471.t2.jpg

1474.t2.jpg

1473.t2.jpg

1469.t2.jpg

1467.t2.jpg

1468.t2.jpg

1466.t2.jpg

1465.t2.jpg

1464.t2.jpg

1463.t2.jpg

1447.t2.jpg

1446.t2.jpg

1441.t2.jpg

1440.t2.jpg

1438.t2.jpg

1431.t2.jpg

1427.t2.jpg

1422.t2.jpg

1423.t2.jpg

1197.t2.jpg

1414.t2.jpg

1412.t2.jpg

1419.t2.jpg

1417.t2.jpg

1410.t2.jpg

1409.t2.jpg

1407.t2.jpg

1408.t2.jpg

1404.t2.jpg

1405.t2.jpg

1403.t2.jpg

1402.t2.jpg

1401.t2.jpg

1400.t2.jpg

1395.t2.jpg

1394.t2.jpg

1393.t2.jpg

1391.t2.jpg

1390.t2.jpg

1388.t2.jpg

1380.t2.jpg

1379.t2.jpg

1376.t2.jpg

1377.t2.jpg

1378.t2.jpg

1375.t2.jpg

1374.t2.jpg

1372.t2.jpg

1373.t2.jpg

1371.t2.jpg

1362.t2.jpg

1360.t2.jpg

1352.t2.jpg

1358.t2.jpg

1357.t2.jpg

1356.t2.jpg

1355.t2.jpg

1354.t2.jpg

1353.t2.jpg

1351.t2.jpg

1349.t2.jpg

1346.t2.jpg

1347.t2.jpg

1348.t2.jpg

1188.t2.jpg

1336.t2.jpg

1341.t2.jpg

1339.t2.jpg

1329.t2.jpg

1330.t2.jpg

1323.t2.jpg

1322.t2.jpg

1321.t2.jpg

1320.t2.jpg

1319.t2.jpg

1318.t2.jpg

1269.t2.jpg

1273.t2.jpg

1312.t2.jpg

1308.t2.jpg

1284.t2.jpg

1270.t2.jpg

1303.t2.jpg

1104.t2.jpg

1295.t2.jpg

1298.t2.jpg

1299.t2.jpg

1297.t2.jpg

1296.t2.jpg

1293.t2.jpg

1292.t2.jpg

1291.t2.jpg

1289.t2.jpg

1288.t2.jpg

1287.t2.jpg

1294.t2.jpg

1112.t2.jpg

1193.t2.jpg

1109.t2.jpg

1033.t2.jpg

1256.t2.jpg

1251.t2.jpg

1110.t2.jpg

1081.t2.jpg

1240.t2.jpg

848.t2.jpg

1224.t2.jpg

1241.t2.jpg

1099.t2.jpg

1031.t2.jpg

1184.t2.jpg

1187.t2.jpg

1117.t2.jpg

1080.t2.jpg

1030.t2.jpg

846.t2.jpg

965.t2.jpg

1174.t2.jpg

1167.t2.jpg

1175.t2.jpg

1173.t2.jpg

1166.t2.jpg

1168.t2.jpg

1182.t2.jpg

1181.t2.jpg

1172.t2.jpg

1169.t2.jpg

1177.t2.jpg

1165.t2.jpg

1142.t2.jpg

1027.t2.jpg

847.t2.jpg

1164.t2.jpg

1143.t2.jpg

1085.t2.jpg

1076.t2.jpg

1079.t2.jpg

1163.t2.jpg

1144.t2.jpg

1162.t2.jpg

1145.t2.jpg

1010.t2.jpg

1159.t2.jpg

1011.t2.jpg

1158.t2.jpg

1151.t2.jpg

1157.t2.jpg

1152.t2.jpg

1025.t2.jpg

1156.t2.jpg

1150.t2.jpg

1155.t2.jpg

1148.t2.jpg

1154.t2.jpg

1147.t2.jpg

1153.t2.jpg

1141.t2.jpg

1139.t2.jpg

1137.t2.jpg

1138.t2.jpg

1136.t2.jpg

1135.t2.jpg

1133.t2.jpg

1123.t2.jpg

1132.t2.jpg

1122.t2.jpg

1131.t2.jpg

1130.t2.jpg

1126.t2.jpg

768.t2.jpg

1129.t2.jpg

1125.t2.jpg

1121.t2.jpg

1128.t2.jpg

1124.t2.jpg

1120.t2.jpg

1078.t2.jpg

1067.t2.jpg

1077.t2.jpg

1066.t2.jpg

1073.t2.jpg

1065.t2.jpg

1070.t2.jpg

1064.t2.jpg

1075.t2.jpg

1069.t2.jpg

1063.t2.jpg

1034.t2.jpg

1074.t2.jpg

1068.t2.jpg

1062.t2.jpg

1059.t2.jpg

1056.t2.jpg

1058.t2.jpg

1055.t2.jpg

1057.t2.jpg

1054.t2.jpg

1052.t2.jpg

1049.t2.jpg

1051.t2.jpg

1048.t2.jpg

1045.t2.jpg

1044.t2.jpg

1050.t2.jpg

1047.t2.jpg

1035.t2.jpg

1053.t2.jpg

1009.t2.jpg

1007.t2.jpg

1005.t2.jpg

1008.t2.jpg

1006.t2.jpg

1004.t2.jpg

1002.t2.jpg

994.t2.jpg

998.t2.jpg

997.t2.jpg

1001.t2.jpg

993.t2.jpg

996.t2.jpg

992.t2.jpg

995.t2.jpg

991.t2.jpg

999.t2.jpg

990.t2.jpg

985.t2.jpg

989.t2.jpg

984.t2.jpg

988.t2.jpg

983.t2.jpg

987.t2.jpg

982.t2.jpg

980.t2.jpg

871.t2.jpg

986.t2.jpg

981.t2.jpg

979.t2.jpg

959.t2.jpg

928.t2.jpg

837.t2.jpg

972.t2.jpg

971.t2.jpg

970.t2.jpg

969.t2.jpg

974.t2.jpg

973.t2.jpg

968.t2.jpg

835.t2.jpg

919.t2.jpg

932.t2.jpg

977.t2.jpg

830.t2.jpg

949.t2.jpg

964.t2.jpg

923.t2.jpg

931.t2.jpg

834.t2.jpg

933.t2.jpg

930.t2.jpg

944.t2.jpg

749.t2.jpg

941.t2.jpg

925.t2.jpg

929.t2.jpg

825.t2.jpg

824.t2.jpg

914.t2.jpg

796.t2.jpg

801.t2.jpg

857.t2.jpg

803.t2.jpg

876.t2.jpg

858.t2.jpg

818.t2.jpg

884.t2.jpg

827.t2.jpg

826.t2.jpg

832.t2.jpg

812.t2.jpg

874.t2.jpg

828.t2.jpg

795.t2.jpg

767.t2.jpg

788.t2.jpg

816.t2.jpg

769.t2.jpg

789.t2.jpg

798.t2.jpg

817.t2.jpg

616.t2.jpg

775.t2.jpg

778.t2.jpg

747.t2.jpg

773.t2.jpg

614.t2.jpg

437.t2.jpg

438.t2.jpg

743.t2.jpg

744.t2.jpg

732.t2.jpg

698.t2.jpg

746.t2.jpg

697.t2.jpg

721.t2.jpg

612.t2.jpg

674.t2.jpg

673.t2.jpg

717.t2.jpg

715.t2.jpg

716.t2.jpg

627.t2.jpg

681.t2.jpg

464.t2.jpg

611.t2.jpg

677.t2.jpg

628.t2.jpg

669.t2.jpg

691.t2.jpg

610.t2.jpg

629.t2.jpg

664.t2.jpg

561.t2.jpg

678.t2.jpg

626.t2.jpg

466.t2.jpg

693.t2.jpg

692.t2.jpg

696.t2.jpg

619.t2.jpg

680.t2.jpg

621.t2.jpg

622.t2.jpg

608.t2.jpg

607.t2.jpg

620.t2.jpg

642.t2.jpg

467.t2.jpg

648.t2.jpg

637.t2.jpg

603.t2.jpg

591.t2.jpg

600.t2.jpg

594.t2.jpg

624.t2.jpg

599.t2.jpg

588.t2.jpg

585.t2.jpg

533.t2.jpg

550.t2.jpg

436.t2.jpg

535.t2.jpg

575.t2.jpg

556.t2.jpg

555.t2.jpg

432.t2.jpg

471.t2.jpg

308.t2.jpg

548.t2.jpg

565.t2.jpg

564.t2.jpg

554.t2.jpg

536.t2.jpg

563.t2.jpg

562.t2.jpg

463.t2.jpg

541.t2.jpg

460.t2.jpg

572.t2.jpg

451.t2.jpg

450.t2.jpg

468.t2.jpg

307.t2.jpg

517.t2.jpg

534.t2.jpg

516.t2.jpg

431.t2.jpg

504.t2.jpg

528.t2.jpg

462.t2.jpg

493.t2.jpg

433.t2.jpg

457.t2.jpg

486.t2.jpg

434.t2.jpg

446.t2.jpg

500.t2.jpg

502.t2.jpg

510.t2.jpg

459.t2.jpg

470.t2.jpg

474.t2.jpg

490.t2.jpg

487.t2.jpg

476.t2.jpg

443.t2.jpg

472.t2.jpg

475.t2.jpg

394.t2.jpg

445.t2.jpg

401.t2.jpg

448.t2.jpg

419.t2.jpg

418.t2.jpg

392.t2.jpg

421.t2.jpg

272.t2.jpg

372.t2.jpg

333.t2.jpg

371.t2.jpg

324.t2.jpg

335.t2.jpg

337.t2.jpg

67.t2.jpg

65.t2.jpg

114.t2.jpg

368.t2.jpg

276.t2.jpg

356.t2.jpg

334.t2.jpg

336.t2.jpg

283.t2.jpg

270.t2.jpg

269.t2.jpg

315.t2.jpg

317.t2.jpg

293.t2.jpg

329.t2.jpg

63.t2.jpg

222.t2.jpg

316.t2.jpg

61.t2.jpg

244.t2.jpg

296.t2.jpg

226.t2.jpg

243.t2.jpg

267.t2.jpg

285.t2.jpg

113.t2.jpg

282.t2.jpg

220.t2.jpg

286.t2.jpg

241.t2.jpg

199.t2.jpg

198.t2.jpg

102.t2.jpg

203.t2.jpg

239.t2.jpg

200.t2.jpg

246.t2.jpg

82.t2.jpg

206.t2.jpg

248.t2.jpg

101.t2.jpg

201.t2.jpg

112.t2.jpg

211.t2.jpg

189.t2.jpg

204.t2.jpg

190.t2.jpg

228.t2.jpg

156.t2.jpg

183.t2.jpg

177.t2.jpg

186.t2.jpg

170.t2.jpg

165.t2.jpg

185.t2.jpg

195.t2.jpg

163.t2.jpg

182.t2.jpg

Ürituste kalender

paidekultuurikeskus.ee kalender

Täna on Neljapäev, 23.03.2017 10:22:17

< Märts 2017 >
Ndl E T K N R L P
1/9 27 28 1 2 3 4 5
2/10 6 7 8 9 10 11 12
3/11 13 14 15 16 17 18 19
4/12 20 21 22 23 24 25 26
5/13 27 28 29 30 31 1 2

Uudised

Pildid

Küsitlused

Liitu uudiskirjaga

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2011-2016