KULTUURIKESKUSEST > Põhimäärus

Paide kino kava e-mailile

Paide kino kava e-mailileRiigi Teataja: Paide Kultuurikeskuse põhimäärus

Paide Linnavolikogu 19.09.2013 määrus nr 25

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 35 lõike 2 alusel.
 

Paide Kultuurikeskuse põhimäärus      

 

§ 1. Üldsätted

 

(1) Paide Kultuurikeskus  (edaspidi kultuurikeskus) on Paide Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav  asutus, mis pakub elanikkonnale kultuurialast teenust, võimalusi huvitegevuse harrastamiseks, aktiivseks puhkuseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele ja eeldustele.

 

(2) Kultuurikeskus juhindub oma tegevuses ja asjaajamises riigi ja Paide linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 

§ 2. Arengukava

 

(1) Kultuurikeskuse järjepideva arengu tagamiseks koostab kultuurikeskuse direktor koostöös nõukoguga ja kultuurikeskuse töötajatega arengukava. Arengukava kinnitab linnavalitsus.

 

(2) Arengukavas on määratud kultuurikeskuse arengu põhisuunad ja –valdkonnad ning tegevuskava.

 

§ 3. Nimetus, aadress ja sümboolika

 

(1) Kultuurikeskuse ametlik nimetus on Paide Kultuurikeskus.

 

(2) Kultuurikeskuse asukoht on Eesti Vabariik, Järva maakond, Paide linn. Postiaadress on Pärnu tn 18, 72712 Paide.

 

(3) Kultuurikeskusel on iseseisev eelarve, oma nimetusega pitsat ning sümboolika.

 

§ 4. Eesmärgid ja ülesanded

 

(1) Kultuurikeskuse tegevuse eesmärkideks on:

1) Paide linna kultuurisündmuste ja -tegevuste korraldamine;

2) huvitegevuse korraldamine, huviala- ja vabaharidusühendustele tegevuseks ruumide võimaldamine ja kohalikele elanikele kultuuriürituste korraldamine;

3) vabatahtliku kultuuritegevuse arengu innustamine;

4)  kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine.

 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud eesmärkide saavutamiseks täidab kultuurikeskus järgmisi ülesandeid:

1) korraldab erinevaid kultuuri ja meelelahutuslikke üritusi;

2) korraldab riiklike tähtpäevade tähistamist;

3) vahendab professionaalset kunsti ja kultuuri;

4) koostab ja juhib kultuurivaldkonnaga seotud projekte;

5) kindlustab elanikele võimalused ja tingimused vaba aja sisustamiseks;

6) korraldab majas huviringide tööd;

7) pakub konverentsi- ja kultuuriteenust, heli- ja valgustehnika teenust;

8) tegeleb rahvuskultuuri alalhoiu ja edendamisega;

9) loob vastastikku kasulikke sidemeid teiste samalaadsete asutustega;

10) hoiab korras ja majandab tulemuslikult tema kasutauses olevat linnavara;

11) üürib oma käsutuses olevaid ruume;

12) teeb koostööd piirkonna teiste kultuuri- ja haridusasutuste ning muude asutuste ja organisatsioonidega paikkonna kultuuri- ja hariduselu korraldamisel ja edendamisel;

13) osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid.

 

(3) Kultuurikeskuses tegutsevad huviringid moodustatakse vastavalt vajadustele ja võimalustele. Huviringi juhiga sõlmitakse käsundusleping.

 

§ 5. Vara

 

(1) Kultuurikeskuse kasutuses oleva vara omanik on Paide linn. Paide linnale kuuluva vara (edaspidi linnavara) valdamise ja kasutamise tulemusena saadud tulem, samuti intellektuaalne omand, mis on loodud kultuurikeskuse teenistuses olevate isikute ametialase tegevuse läbi või on omandatud linnavara arvel, kuulub Paide linnale.

 

(2) Kultuurikeskus valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat linnavara vastavalt Paide linna õigusaktidele.

 

§ 6. Rahalised vahendid ja finantstegevuse korraldamine

 

(1) Kultuurikeskust finantseeritakse linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest. Muudest allikatest saadavad vahendid on:

1) eraldised riigieelarvest;

2) laekumised kultuurikeskuse põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;

3) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetused;

4) rendirahad;

5) laekumised sihtfondidest;

6) muud seadusega lubatud vahendid.

 

(2) Kultuurikeskuse raamatupidamist korraldab Paide linnavalitsuse finantsosakond.

 

(3) Kultuurikeskus esitab oma tegevuse kohta statistilisi aruandeid riigi ja Paide linna õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel.

 

(4) Kultuurikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Paide Linnavolikogu revisjonikomisjon, riigieelarveliste vahendite kasutamist Riigikontroll.

 

 

§ 7. Kultuurikeskuse nõukogu

 

(1) Kultuurikeskuse nõukogu (edaspidi nõukogu) on kultuurikeskuse juures tegutsev  organ, mille ülesandeks on kultuurikeskuse tegevuse jälgimine, mõjutamine ning tegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

 

(2) Nõukogu juhindub oma tegevuses kultuurikeskuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

 

(3) Nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega. Linnavalitsusel on õigus igal ajal nõukogu liige tagasi kutsuda.


(4) Nõukogul on kuni 10 liiget. Nõukogu volitused kestavad kolm aastat.

 

(5) Oma töö korraldamiseks valib nõukogu oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.


(6) Nõukogu töösse võib kaasata arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks vastava ala asjatundjaid.

 

(7) Nõukogu:

1) osaleb kultuurikeskuse arengukava väljatöötamisel;

2) arutab läbi kultuurikeskuse eelarveprojekti;

3) nõustab direktorit ja teeb ettepanekuid kultuurikeskuse töö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks;

4) osaleb vajadusel kultuurikeskuse finantsmajanduslike ja töökorraldust puudutavate probleemide lahendamisel;

5) osaleb  kultuurikeskuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös.

 

(8) Nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis.

 

(9) Nõukogu esimese koosoleku kutsub kokku kultuurikeskuse direktor, edaspidi nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

 

(10) Nõukogu erakorralise koosoleku võib kokku kutsuda nõukogu esimehe, kultuurikeskuse direktori või linnavalitsuse ettepanekul.

 

(11) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled nõukogu liikmed.

 

(12) Nõukogu koosolekust võtab osa kultuurikeskuse direktor.
 

(13) Nõukogu otsused loetakse vastuvõetuks, kui otsuste poolt hääletab üle poole kohalolevatest nõukogu liikmetest. Häälte võrdsuse korral on otsustava jõuga esimehe hääl.

 

(14) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu otsused vormistatakse kirjalikult nõukogu esimehe allkirjaga ja need on täitmiseks kultuurikeskuse juhtkonnale.    

 

§ 8. Kultuurikeskuse direktor

 

(1) Kultuurikeskuse direktor (edaspidi direktor) juhib kultuurikeskust, täidab talle seadustes ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid ning vastutab oma pädevuse piires läbiviidavate tegevuste, kultuurikeskuse üldseisundi ja arengu eest. Direktori ülesanded tulenevad töölepingust ja ametijuhendist, käesolevast põhimäärusest ning teistest valdkonda reguleerivatest õigus- ja haldusaktidest.

 

(2) Direktor:

1) esindab kultuurikeskust ja tegutseb kultuurikeskuse nimel;

2) teeb kultuurikeskuse eelarve piires tehinguid ja sõlmib kokkuleppeid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega;

3) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud. Määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja -palgad, töö sisekorra eeskirjad, asjaajamise korra ja muud kultuurikeskuse sisesed eeskirjad;

4) käsutab kooskõlas linna õigusaktidega kultuurikeskuse valduses olevat linnavara ja kultuurikeskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;

5) rakendab abinõusid majandusliku ja tehnilise baasi arenguks, töötingimuste ajakohastamiseks ning töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks;

6) tagab kultuurikeskuse materjalide säilimise ajaloo jaoks.

 

(3) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab linnapea või tema volitatud ametiisik. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

 

(4) Direktori äraolekul asendab teda direktori poolt käskkirjaga määratud töötaja.

 

§ 9. Kultuurikeskuse töötajad

 

(1) Kultuurikeskuse töötajate koosseisu kinnitab kultuurikeskusele kinnitatud eelarve piires direktor.

 

(2) Kultuurikeskuse töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks kultuurikeskuse töökorralduse reeglite, ametijuhendite ja töölepingutega ning käesoleva põhimäärusega.

 

§ 10. Kultuurikeskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine       

 

Kultuurikeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Paide Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul.

 

§ 11. Õigusakti kehtetuks tunnistamine

 

Paide Linnavolikogu 30. novembri 2000.a määrus nr 26 „Paide Kultuurikeskuse põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 

Tarmo Alt

Linnavolikogu esimees

 

 

 

 

otsi

Postrid

2627.t1.jpg

2628.t1.jpg

2629.t1.jpg

2621.t1.jpg

2622.t1.jpg

2623.t1.jpg

2626.t1.jpg

2613.t1.jpg

2615.t1.jpg

2616.t1.jpg

2618.t1.jpg

2609.t1.jpg

2610.t1.jpg

2590.t1.jpg

2591.t1.jpg

2585.t1.jpg

2574.t1.jpg

2575.t1.jpg

2576.t1.jpg

2579.t1.jpg

2551.t1.jpg

2495.t1.jpg

2483.t1.jpg

2484.t1.jpg

2478.t1.jpg

2463.t1.jpg

2359.t1.jpg

2319.t1.jpg

Ürituste kalender

paidekultuurikeskus.ee kalender

Täna on Esmaspäev, 18.12.2017 14:56:46

< Detsember 2017 >
Ndl E T K N R L P
1/48 27 28 29 30 1 2 3
2/49 4 5 6 7 8 9 10
3/50 11 12 13 14 15 16 17
4/51 18 19 20 21 22 23 24
5/52 25 26 27 28 29 30 31

icon.fb.svg

Uudised

Pildid

Küsitlused

Liitu uudiskirjaga

- admin - AXIS MULTIMEDIA 2011-2016